Hariprasad Vankayalapati, B.Pharm, Ph.D., M. Pharm