Skip to main content
 Samantha Shaffer

Samantha Shaffer, MBA

Academic Office Information

Samantha.Shaffer@hsc.utah.edu

801-213-8590